รู้จัก POWER TEAM NETWORK

ชื่อนิติบุคคล: บริษัท พาวเวอร์ทีมเน็ตเวิร์ค จำกัด
ทะเบียนเลขที่ : 0105551099953
ก่อตั้งเมื่อ : 3 กันยายน 2551  
ทุนจดทะเบียน :   1 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : 1,000,000 บาท
เมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2551


จำนวนบุคลากรทั้งหมด           5           คน
– ฝ่ายบริหาร               2            คน
– ทีมพัฒนาซอฟแวร์      2           คน
– พนักงานทั่วไป            1            คน

     เป็นบริษัท ที่ดูแลและให้คำปรึกษา ด้านการตลาด ในการสร้างความแตกต่าง ของสินค้าและ บริการ โดยการนำความถนัดในด้านการประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย มาสร้างความแตกต่างโดยการ ทำ Marketing Policy  ทำให้ ลูกค้า จำหน่ายสินค้าและ บริการได้มากขึ้น มีความต่างจากคู่แข่ง

​     บริษัทพาวเวอร์ทีมเน็ตเวิร์ค จำกัด  ก่อตั้งปี 2551  ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการ   ที่ปรึกษาด้านการตลาด และบริการวางระบบธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดความหลากหลาย  และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง  ออนไลน์และออฟไลน์

     ในปี 2551  ระบบอินเทอร์เน็ตยังมีความไม่ทันสมัย  ต้องใช้ในระบบของการส่ง SMS หรือข้อความบอกกล่าวเป็นการเตือน  บริษัทฯจึงได้ทำการ  เขียนซอฟต์แวร์ระบบการส่งข้อความอัตโนมัติด้วยการส่งล่วงหน้าได้ 1 ปี  และสามารถดูย้อนหลังได้ 3 ปี  สามารถที่จะค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ  และ การสื่อสารผ่านข้อความสั้น SMS  จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักธุรกิจ  ที่ทำเครือข่าย  ขายตรงเช่น AGEL ,  นูสกิน , แอมเวย์ , แมคโดนัลด์ ได้ใช้ระบบของเราในการส่งข้อมูลให้แก่สมาชิกและ ผู้มุ่งหวัง กลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ  ถึงผลการสะสมคะแนนและการทำยอดขาย  ตลอดจนการจัดโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย

     ในปี 2554  เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด (ประเทศไทย)  ให้ทำโครงการเพิ่มการรับประกันคุณภาพของรถยนต์ เพิ่มอีก 2 ปี หรือ  100,000 กิโลเมตร จนได้รับรางวัลดีเด่นในภาคพื้นเอเชีย ภายใต้ชื่อ อัลติเมทแคร์ โดยการคิดค้นสูตรในการคำนวณ และ พัฒนาเป็น ซอฟแวร์ สำเร็จรูป เพื่อที่จะสามารถคิดคำนวณ จากสถิติการเคลมเดิม ออกมาเป็นการรับประกันที่เพิ่มเติมเกินกว่าระยะเวลารับประกันปกติ 

     ในปี 2559 บริษัทฯได้เข้าไป ช่วยเหลือวางระบบการเพาะปลูก แบบแม่นยำ โดยใช้โดรนบินขึ้นทำแผนที่ และ ทำการวิเคราะห์ ความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่เพาะปลูกด้วยโปรแกรม NDVI มาทำแผนผังในการเพาะปลูก  ใช้โดรนในการให้ สารอาหารทางใบ ตลอดจนการใช้เซ็นเซอร์ในการตั้งเวลาพร้อมทั้งตั้งอุณหภูมิ ,วัดความสมบูรณ์ของดิน,วัดความชื้นในอากาศ และ ทำระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code ) มาทำการตรวจสอบย้อนกลับยังพื้นที่เพาะปลูก  จนได้รับรางวัลนวัตกรรม จาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการสนับสนุนเงินรางวัลเป็นจำนวนสูงถึง 2 ล้านกว่าบาท ในนามของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 

     ปี 2561 เราได้มีทีมงาน ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ  พระจอมเกล้าธนบุรี  เราจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ชื่อว่า Nano M5 ซึ่งมีความสามารถ ทดแทนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ 1 ตัว  ด้วยขนาดที่เล็กกว่า 10 เท่า  ความเร็วใกล้เคียง  I3  ราคาประหยัดกว่า 4 เท่า Nano M5 ยังเป็นเสมือน IOT GATEWAY ที่มีความชาญฉลาด หรือ AI learning เก็บข้อมูลและประมวลผลพร้อมทั้งเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ระบบนั้นสามารถทำงานได้เองจากข้อมูลที่ได้ประมวลผลมา

     ด้วยเทคโนโลยีอันก้าวล้ำนำสมัยจึงสามารถ นำอุปกรณ์ Nano M5  มาใช้งานร่วมกับระบบ Automation Control ซึ่งจะสามารถควบคุมเซ็นเซอร์ได้สูงถึง 100 ตัวด้วย Nano M5 เพียง1 ตัวเท่านั้น เราได้เข้าไป  วางแผนและทำการติดตั้งระบบพร้อมขอทุนจาก DEPA  ให้แก่ผู้ประกอบการจนได้รับการอนุมัติและทำการติดตั้งระบบตัวจับนับถุงเท้าที่ผลิตเสร็จออกมาด้วยระบบอัตโนมัติ Automation Control สามารถทำให้ผู้ประกอบการลดการสูญเสียของถุงเท้าได้ปีละกว่า 800,000 บาท

     ปี 2562 ผู้บริหารและ ทีมที่ปรึกษาได้รับเชิญให้  เป็นที่ปรึกษาเชิงลึกให้แก่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม  ในการเข้าไปให้คำปรึกษาและแนะนำแก่สถานประกอบการในการใช้ระบบ Automation control  ระบบซอฟแวร์ที่สามารถบริหาร  จัดการระบบคลังสินค้าโดยใช้บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด  ใช้ระบบการจัดการบริหารแบบระดับสากล ERP ซึ่งเป็นระบบที่สามารถควบคุมได้ทั้งธุรกิจ ครบทุกฝ่ายงาน ทีมงานที่ปรึกษา จึงได้ออกแบบและวางแผนในการพัฒนาซอฟต์แวร์จนสามารถออกมาใช้งานได้โดยผ่านเว็บไซต์  เป็น web Server  ซึ่งจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้ในปี 2563 นี้อุปกรณ์ Nano M5  ยังสามารถที่จะช่วยผู้ประกอบการในด้านของการเพาะปลูกทางการเกษตรโดยสามารถใช้สัญญาณ WiFi  ระยะไกลได้สูงถึง 3 กิโลเมตร  ซึ่งจะสามารถควบคุมพื้นที่การเพาะปลูก ได้มากกว่า 1 ไร่ในการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Sensor วัดความชื้นอุณหภูมิของดิน, วัความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ,  วัดปริมาณคาร์บอนในอากาศ ตลอดจนการวัดปริมาณน้ำฝนและนำมาคำนวณให้สั่งปิด-เปิด  ระบบน้ำ  ได้ตามความต้องการของ พืชทุกชนิด ได้อย่าง  แม่นยำ

Scroll to Top